neděle 30. června 2013

Slovíčka ke třetí lekci

azhat-dát
tihat-vidět
shilat-znát
adakhat-jíst
khalakka (živ.) - princ, khalův syn
mawizzi (než.) - králík
gavat (než.) - maso
ko (živ) - osobní strážce, bodyguard

sobota 22. června 2013

Tabulka skloňování

Pro větší přehlednost přidávám tabulku tvarů jednotlivých pádů:


Životná
-končící na samohlásku

Jednotné
Množné
Nominativ
-
-si
Akuzativ
-es
-es
Genitiv
-si
-si
Allativ
-saan
-sea
Ablativ
-soon
-soa

-končící na souhlásku

Jednotné
Množné
Nominativ
-
-i
Akuzativ
-es
-is
Genitiv
-i
-i
Allativ
-aan
-ea
Ablativ
-oon
-oa
                                                   
Neživotná
-odebereme koncovou samohlásku, čímž získáme kmen a přidáme koncovku:

koncovka v obou číslech
Nominativ
-různá
Akuzativ
-žádná nebo -e
Genitiv
-i
Allativ
-aan
Ablativ
-oon


neděle 16. června 2013

Lekce 2: Podstatná jména - jejich životnost a skloňování

Dnes se naučíme skloňovat podstatná jména, což nám umožní dávat dohromady mnohem složitější věty, přidávat ke slovesu předmět a u nominálních vět vytvořit minulý a budoucí čas.

 Dothračtina na rozdíl od češtiny nerozlišuje rody, ale rozlišuje životnost. Číslo je, jako v češtině, jednotné nebo množné. Podstatná jména tedy budeme dělit na dva typy: životná a neživotná. Každý z nich se skloňuje trochu jinak. Obecně platí, že neživotná podstatná jména mají stejné tvary v množném čísle jako v jednotném. (Nemusíme se tedy učit jejich množné číslo.) Jak rozlišit, jestli je podstatné jméno životné, nebo neživotné? Většinou platí, že slova označující osoby (lajak) nebo skupiny osob (khalasar) jsou životná a slova označující neživé věci (aheshke) jsou neživotná. Neplatí to ale vždycky; je potřeba ze životnost naučit ze slovníku. (Revidovanou verzi slovíček se životností dodám během týdne)

A teď už k samotnému skloňování. Dothračtina rozlišuje pět pádů, které (podobně jako v češtině nebo latině) se vyznačují specifickou koncovkou a posouvají význam slova. Jsou to:

1)  Nominativ: odpovídá českému prvnímu pádu. Používá se, když je podstatné jméno podmětem věty. V jednotném čísle nemá žádnou koncovku, v množném čísle životných podstatných jmen je to koncovka -i. (množné číslo tedy vytvoříme tak, že přidáme koncovku -i.) Příklad:

"Khal astolae." = "Khal mluví."

2) Akuzativ:  podobný našemu čtvrtému pádu. Většinou se používá pro předmět věty. Tvoří se tak, že k životným podst. jménům přidáte koncovku -es nebo (v jednotném čísle)  -is (v množném) Příklad:

"Anha tihak khales." = "Já vidím khala." 

Pro neživotná podst. jm. platí, že pokud končí na souhlásku, má stejný tvar jako nominativ, tedy žádná koncovka. Příklad:

"Safka athoe kimikh." = "Ty sušíš datle."

 Pokud končí na samohlásku, tak se ta samohláska prostě odebere. Někdy se místo ní přidá -e. Kdy se tak stane, je poměrně složité. Většinou, pokud by slovo po odebrání koncovky končilo na -w, -q, nebo -g. A nebo pokud slovo po odebrání samohlásky končí na dvě nebo více souhlásek. Např. kendra, (=opál, by v akuzativu bylo kendr, což se špatně vyslovuje. Proto se přidává -e. Akuzativ slova kendra tedy bude kendre.3) Genitiv:  jako náš druhý pád. Vyjadřuje přivlastňování. Tvoří se:  u životných s přidá koncovka -i, pokud končí na samohlásku, a -si, pokud končí na souhlásku. U neživotných slov odebereme koncovou samohlásku (je-li tam nějaká) a přidáme -i. To platí pro jednotné i množné číslo. U genitivu je potřeba si uvědomit, že pokud vyjadřuje přívlastek (khalův kůň, válečníkův meč) stojí slovo v genitivu za slovem, které rozvíjí. (jako třeba ve staroegyptštině) Tedy:

                      "hrazef khali" = "khalův kůň"                        "arakh lajaki" = "válečníkův meč" 

Kromě toho existují některá slovesa, jejichž předmět může být v genitivu.

4) Allativ:  čeština žádný podobný pád nemá. Vyjadřuje pohyb vůči něčemu, u některých sloves je předmět v allativu. U životných slov ho vytvoříme přidáním koncovky -saan, končí-li na samohlásku, nebo koncovky -aan, pokud končí na samohlásku. V množném čísle je to taktéž, ale koncovka je -(s)ae. U neživotných slov zase odebereme koncovou samohlásku a přidáme -aan. Kromě toho vyjadřuje budoucnost v nominální větě, např.:

"Rakharo vos khalaan." = "Rakharo nebude khal." ("Rakharo vos khal." by znamenalo jen  "Rakharo není khal." )

Příklad významu pohybu by byl třeba:

"Khalasar jada vaesaan." = "Horda přichází do města." (Vaes = město)


5) Ablativ: jako latinský šestý pád, tedy směr pohybu od něčeho, nebo časový počátek něčeho. (od včerejška, od minulého roku) Vyjadřuje minulost v nominální větě nebo výchozí bod pohybu. Pro některá slovesa vyjadřuje předmět. Pro životná slova se tvoří koncovkou -(s)oon v jednotném čísle a -(s)oa v množném (to (s) je tam zase v případě, že to slovo končí na samohlásku). Pro neživotná jako obvykle odebereme koncovou samohlásku, pokud tam je, a přidáme -oon. Příklad:

"Drogo khaloon." = "Drogo byl khal. " 

"Jhogo dothrae vaesoon." = "Jhogo jede z města."

neděle 9. června 2013

Slovíčka ke druhé lekci

aheshke- zima
aresak- zbabělec
drivolat- zemřít
frakholat- cítit
athrokhar- strach
athnithar -bolest
jadat- přijít
safka -ty
tihat- vidět

úterý 4. června 2013

Cvičení k první lekci

Takže pro ty, kdo mají zájem o trochu praxe:
1) zkuste si přeložit z češtiny do dothračtiny:

a) Válečník jezdí.
b) Pták nemluví.
c) Já nelétám.
d) Khal je válečník.

2) a z dothračtiny do češtiny:

a) Hrazef vos khal.
b) Lajak astoe.
c) Zir vos dothrao.
d) Viserys vos lajak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
výsledky: 1) Lajak dothrae, Zir vos asto, Anha vos ovethok, Khal lajak. 2) Kůň není khal. Válečník mluví. Pták nejezdí. Viserys není válečník.


pondělí 3. června 2013

Lekce 1: Pořadí slov a sloveso v přítomném čase

Takže jak jsem slíbil, lekce 1:

Pořadí slov ve větě a sloveso v přítomném čase

Dothracká věta má slovosled SVO (Subject-verb-object), čili podmět, přísudek, předmět, tedy stejně jako v češtině. Začneme jednoduchými větami, které neobsahují plnovýznamové sloveso, např. kdybychom chtěli říct "Já jsem khal." V této větě není předmět, takže se soustředíme jen na podmět a přísudek. Podmět je v tomhle případě "Já," přísudkem je "jsem khal." Takže už stačí jen přeložit slovo "jsem" a větu máme hotovou. Tady ale narážíme na menší problém. Dothračtina nemá žádný ekvivalent slova "být." Pokud chceme prostě říct, že X je Y, vyjádříme to tak, že X a Y postavíme za sebe. Věta bude znít:


"Anha khal."

Tomuto typu vět se říká věty nominální. Tohle ovšem neplatí, když je v přísudku přídavné jméno. Nicméně to, že chybí sloveso být, nám ztěžuje vyjádření minulosti a budoucnosti, tedy např. "Drogo byl khal" nebo "Daenerys bude khaleesi". Tohle se dělá pomocí skloňování podstatných jmen a to budeme řešit jindy. 
V nominální větě se snadno tvoří zápor; a to tak, že před druhé slovo přidáte "vos" (ne). Věta "Drogo není khal." by zněla:


"Drogo vos khal."


Teď se podívejme na věty, kde je sloveso; i nadále se budeme držet přítomného času. Stále platí schéma slovosledu SVO. Takže po podmětu bude následovat přísudek.

 Například věta 
"zir (pták) ovetha (letí)"

Letět se dothracky řekne "ovethat" a "ovetha" je tvar slovesa pro třetí osobu jednotného čísla; slovesa se totiž v dothračtině časují, mají osobu a číslo. V dothračtině existují dva typy sloves, které se časují trochu odlišně. Jsou to:
  1. Slovesa, končící na "at", tzv. souhlásková slovesa. Říká se jim tak proto, že když odtrhnete koncovku, končí zbytek slovesa na souhlásku. (ovethat - oveth; leshitat - leshit)
  2. Slovesa, která končí na "lat", budeme jim říkat samohlásková slovesa. Podobně jako u souhláskových sloves: dothralat- dothra; nevalat- neva
Požadovaný tvar slovesa získáme tak, že ke kmeni přidáme koncovku, odpovídající osobě a číslu. Koncovky jsou v následující tabulce:

Slovesa souhlásková. Vzorovým slovesem bude "ovethat (letět)"

OsobaJednotnéMnožné
1. (já)ovethak (letím)ovethaki (letíme)
2.(ty)oveth (letíš)oveth(letíte)
3. (on/ona/ono)oveth (letí)ovethí (letí)

Slovesa samohlásková. Vzorovým slovesem bude "dothralat (jezdit)"OsobaJednotnéMnožné
1. (já)dothra (jezdím)dothraki  (jezdíme)
2.(ty)dothra (jezíš)dothra (jezdíte)
3.(on/ona/ono)dothra (jezdí)dothra (jezdí)

I od těchto vět se dá tvořit zápor, i když o něco složitěji než od těch nominálních. Stejně jako v prvním případě se před sloveso přidá "vos (ne)", ale sloveso pak bude mít jinou koncovku. Vypadá to následovně:
Souhlásková slovesa:


OsobaJednotnéMnožné
1. (já)vos ovethok (neletím)vos ovethaki (neletíme)
2.(ty)vos ovethi  (neletíš)vos ovethi (neletíte)
3. (on/ona/ono)vos ovetho  (neletí)vos ovethi (neletí)

Samohlásková slovesa:


OsobaJednotnéMnožné
1. (já)vos dothrok (nejezdím)vos odothroki (nejezdíme)
2.(ty)vos dothrao (nejezdíš)vos dothrao (nejezdíte)
3. (on/ona/ono)vos dothrao (nejezdí)vos dothrao (nejezdí)

Tak to by bylo asi tak všechno k dnešní lekci. Doufám, že vám byla užitečná.


Slovíčka k první lekci

Takže pár slovíček, která použijeme v první lekci (tu dodam někdy během dneška)

Anha- já 
dothralat- jezdit
ovethat- letět
lajak- válečník
zir- pták (jakože zvíře)
nevalat- sedět
elat-jít
hrazef- kůň
astolat- mluvit

neděle 2. června 2013

VýslovnostJeště než začneme s gramatikou, musíme aspoň částečně ujasnit výslovnost písmen v dothračtině. Pomůže nám k tomu následující tabulka:
Dothrakcky
Česky
a
Stejně jako v češtině
ch
Vyslovuje se jako č
d
Vyslovuje se s mírným přídechem
e
Stejně jako v češtině
f
Stejně jako v češtině
g
Vyslovuje se o něco zněleji než v češtině
h
Vyslovuje se s přídechem
i
Stejně jako v češtině
j
Vyslovuje se jako dž; např. džbán, džus
k
Vyslovuje se s přídechem, zní trochu jako „kch“
kh
Vyslovuje se jako chrčivé ch
l
Při výslovnosti se pokuste opřít jazyk o zuby a ne o patro
m
Jako v češtině
n
O něco ostřeji než v češtině
o
Vyslovuje se jako něco mezi „ó“ a „ou“
q
Vyslovuje se víc vzadu v krku než k; podobnou hlásku má např. klingonština
r
Jako byste v češtině říkali dvě r za sebou
s
Jako v češtině
sh
Jako š; např. šílený
t
S přídechem jako v němčině; např. teuer nebo tisch
th
Stejně jako v anglickém thumb nebo three
v
Jako české v; např. vidět, vládce
w
Jako anglické w; např. weak nebo wind
y
Jako j, např. jíst, jelen
z
Stejně jako v češtině; např. zmlátit, zrušit
zh
Jako ž; např. žena, život

Dobrá ukázka mluvené dothračtiny je třeba tento Drogův emočně vypjatý projev: http://www.youtube.com/watch?v=s-6u0HWodsw

Takže teď si můžete zkusit vyslovit některá slova, která už znáte, např. Drogo, Khalasar, Arakh nebo Khaleesi (tady si dejte pozor, Jorah Mormont to vyslovuje jako Kalísí, což je špatně, správně by bylo Chalési)


Hello world

Ahoj,
jestli sledujete Game of Thrones, určitě jste už hodněkrát slyšeli mluvenou dothračtinu a třeba vás i napadlo, že by bylo fajn jí rozumět i bez titulků. Mě ano, a tak jsem se rozhodl vytvořit pro vás tenhle blog. Pokusím se vás jednoduše a srozumitelně naučit mluvit (případně psát) dothracky. Budu postupně dodávat jednotlivé lekce a slovíčka, plánuju přidat jednu lekci za týden. S výslovností vám asi moc nepomůžu, tak sledujte seriál :) Plán na první čtyři lekce je následující:

  1. Slovosled, časování sloves v přítomném čase
  2. Tranzitivní slovesa a skloňování podstatných jmen
  3. Zápor a minulý čas sloves
  4. Přídavná jména
Tak vám přeju hodně zábavy a jde se na věc :)
Dotazy a připomínky pls pište na mail