pátek 9. srpna 2013

Lekce 6: Minulý čas sloves a stupňování přídavných jmen

Znovu vás po delší době zdravím, dnes si doplníme gramatiku několika jednoduchými věcmi, příště probereme tázací věty a pak se už možná dostaneme k vedlejším větám.

Minulý čas sloves

U slovesných vět už umíme vytvořit přítomný a budoucí čas i jejich zápory. Minulý čas je ještě jednodušší. Funguje následovně: od slovesa odebereme koncovku infinitivu ( -lat nebo -at) a máme univerzální tvar minulého času jednotného čísla pro všechny osoby. Tudíž například sloveso essalat, (vrátit se), bude v minulém čase essa. Protože platí pro všechny osoby, můžeme říci Yer essa (= Ty ses vrátil) stejně jako Anha essa (= Já jsem se vrátil). Pro vytvoření záporu přidáme ke kmeni koncovku -o, (samozřejmě nesmíme zapomenout před sloveso dát vos, jako ve všech záporných větách) tedy: Me vos esso = (On se nevrátil).

Pro množné číslo odebereme koncovku -lat nebo -at a přidáme koncovku -ash. Tedy například: "Dothrakqoi khali essash Vaesaan Dothrak." = "Khalovi pokrevní jezdci se vrátili do Vaes Dothrak."
A abychom získali zápor, místo -ash přidáme -osh. Příklad: "Kisha vos essosh." = Nevrátili jsme se.

Stupňování přídavných jmen

Už umíme popisovat podstatná jména pomocí přídavných jmen. Teď si znalosti přídavných jmen rozšíříme jejich stupňováním (silný - silnější - nejsilnější). 

1) kladné
Takzvané kladné stupňování funguje úplně stejně jako v češtině, existuje první, druhý a třetí stupeň a stejně jako v češtině se tvoří pomocí předpon a přípon. Ukážeme si to na přídavných jménech haj = silný a erin = milý

a) první stupeň

Prostě základní tvar podstatného jména, tak, jak ho známe. Žádná zvláštní přípona ani předpona.

b) druhý stupeň

Vyjadřuje srovnání, "více než" něco. Utvoří se přidáním předpony a- a přípony -an. Druhý stupěn od haj = silný tedy bude vypadat ahajan = silnější. Pokud přídavné jméno začíná na samohlásku (erin), předpona a- tuto samohlásku nahradí. Pokud by naopak končilo na samohlásku, pak tato samohláska zůstává a přidává se jen -n. Výsledek tedy bude arinan = milejší.

c) třetí stupeň

Říká, že něco je "nejvíce," vyjadřuje superlativ. Chceme-li tvar třetího stupně přídavného jména, vezmeme tvar druhého stupně a přidáme příponu -az. Tvar "nejsilnější" bude tedy vypadat jako "silnější + -az," konkrétně u slova haj "ahajan + -az" = ahajanaz- nejsilnější. Obdobně erin: arinanaz = nejmilejší.

!!! nesmíme zapomenout na to, že jakmile budeme tato stupňovaná jména chtít použít ve větách, platí pro ně všechno, co jsme se naučili v minulé lekci (skloňování a tvorba slovesa). Například ve větě "Drogo je nejsilnější" musíme z přídavného jména ahajanaz = nejsilnější udělat sloveso ahajanazat = být nejsilnější, které se bude časovat stejně jako všechna slovesa slovesa s koncovkou -at. Věta bude tedy znít "Drogo ahajanaza."

2) záporné

Narozdíl od češtiny disponuje dothračtina takzvaným záporným stupňováním, které je poněkud obtížnější na pochopení. I v záporném stupňování se k vytváření jednotlivých stupňů používají předpony a přípony. Znázorníme to na přídavném jménu samva = zlomený.

a) první záporný stupeň

 V zásadě to funguje tak, že od každého dothrackého přídavného jména lze utvořit jiné přídavné jméno, které bude znamenat jeho zápor. Dělá se to pomocí předpony o-. Znamená to, že pokud k samva = zlomený přidáme o-, vznikne tvar osamva, který znamená zápor od zlomený- tedy nezlomený. Osamva = nezlomený.

b) druhý záporný stupeň

Tvoří se předponou o- a příponou -an, pravidla pro nahrazování samohlásek platí stejně, jako u kladného.
Stejně jako druhý kladný stupeň vyjadřuje srovnání ("více" než něco jiného), vyjadřuje ho i druhý záporný stupeň. Tentokrát se ale ono "více" vztahuje k prvnímu zápornému stupni. Příklad pro větší srozumitelnost: jestliže 1. záporný stupeň osamva znamená "nezlomený", pak 2. záporný stupeň znamená "více nezlomený".
Česky by člověk řekl "méně zlomený," ale to v dothračtině nejde, právě k  vyjádření onoho "méně" slouží záporné stupňování. Výsedný tvar bude vypadat osamvan.

c) třetí záporný stupeň

Tvoří se, (podobně jako třetí kladný) přidáním přípony ke tvaru druhého stupně, tentokrát je to však přípona -oz. Třetí záporný stupeň od osamva tedy bude osamvanoz. Význam třetího záporného stupně je podobný, jako u kladného: osamvanoz = nejnezlomenější. (nejméně zlomený)

Druhý a třetí záporný stupeň mají obecně širší použití než první záporný. Důvodem je i to, že kladná věta, kde se používá první záporný stupeň, se dá nahradit zápornou větou s kladným stupněm, což většinou zní přirozeněji. Kupříkladu místo "Arakh osamva" = "Arakh je nezlomený," by se asi spíš řeklo "Arakh vos samvo." = "Arakh není zlomený" Obě tyto konstrukce jsou gramaticky správné a významový rozdíl mezi nimi je velmi malý.2 komentáře:

  1. Zajímalo by mě, zda existuje i "neslovesná" věta, respektive jsem se s termínem slovesná věta nikdy nesetkal. Co je tím myšleno, je však zřejmé.

    OdpovědětVymazat
  2. Ano, neslovesná věta (neboli Zero-copula sentence)je taková, kde je jak podmět tak přísudek vyjádřen podstatným jménem. Takové věty jsou v dothračtině poměrně časté, protože nemá sloveso být (viz 1. lekce)

    OdpovědětVymazat